آزمایشگاه شرکت پرشین پوشش پلیمر 

  آزمایشگاه‌شرکت پرشین پوشش پلیمر به عنوان مرجعی برای انجام آزمون‌های مرتبط با کنترل کیفیت فیلم‌های پلیمری، با بکارگیری روش‌های آزمون  مطابق با استانداردهای بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای به عنوان یکی از بازوهای توانای شرکت می‌باشد که در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می‌نماید. این آزمایشگاه‌ با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار می‌دهد.

  • بکارگیری افراد باصلاحیت در آزمایشگاه‌ها و ارتقاء شایستگی آنها جهت اطمینان از انجام درست فعالیت‌ها
  • تعهد نسبت به حفظ بی‌طرفی و اعمال رویه حرفه‌ای در ارتباط با خدمات ارائه شده به مشتریان
  • آشنایی و اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت توسط کلیه کارکنان جهت انجام عملیات باثبات آزمایشگاهی
  • برآورده‌سازی الزامات استانداردها و روش‌های انجام آزمون
  • توسعه دامنه فعالیت‌های آزمایشگاهی از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات
  • بهبود مستمر در مجموعه فعالیت‌ها و عملکرد‌های آزمایشگاه
  • پیگیری بموقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان

   

آزمایشگاه‌ شرکت پرشین پوشش پلیمر با پدید آوردن و اجرای سیستم مدیریت کیفیت، بر مبنای استاندارد  و اصول حرفه‌ای فعالیت‌های آزمایشگاهی، سیستم مدیریت کیفیت خود را مستند می‌نماید. این سیستم، همه فرآیندها و مسئولیت‌هایی را که در ارتباط با فعالیت‌های آزمایشگاه‌های شرکت موضوعیت دارد،تشریح می‌نماید. این سیستم تایید خواهد کرد که همه فرآیندهای کاری، برنامه‌ریزی شده و تحت کنترل هستند.سیستم مدیریت کیفیت و مستندات آن، بر اساس تغییرات مرتبط با وضعیت فنی، قوانین، وضعیت عملکرد، انتظارات مشتری، آموزش‌ها و انگیزش‌های کارکنان و همچنین سیاست‌های کلان شرکت، هر ساله بازنگری و در صورت نیاز تجدیدنظر خواهند شد.

 

  شرکت پرشین پوشش پلیمر مسئول بی‌طرفی فعالیت‌های آزمایشگاه خود می‌باشد و کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت از هرگونه فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها، که بی‌طرفی را به خطر بیاندازد یا تاثیر منفی بر کیفیت نتایج آزمون می‌گذارد، رها می‌باشند و شرکت اجازه نخواهد داد که هیچ گونه فشاری (داخلی و یا خارجی) بی‌طرفی آزمایشگاه‌ها را به خطر بیاندازد. درضمن پاداش افراد دست‌اندرکار در فعالیت‌های آزمون به هیچ وجه به نتایج آزمون پرسنل آزمایشگاه بستگی نخواهد داشت.آزمایشگاه‌های شرکت پرشین پوشش پلیمر، همه فعالیت‌های خود را با تاکید بر حفظ محرمانگی و بی‌طرفی به‌صورت کامل وبر طبق اصول حرفه‌ای انجام می‌دهند. حفاظت از اطلاعات و اموال مشتریان، از قوانین اولیه این شرکت می‌باشد. اختیارات لازم  برای برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت و همچنین حفظ محرمانگی و بی‌طرفی آزمایشگاه‌ها، از طرف مدیر عامل شرکت به مدیر تضمین  کیفیت تفویض شده است. مدیر تضمین کیفیت و همچنین مدیر فنی خود را متعهد می‌دانند که سیستم   مدیریت کیفیت را پیگیری کرده و الزامات استاندارد آزمایشگاه برآورده و از آن تبعیت کنند.