شناسه خبر : 65            تاریخ ثبت خبر: 12 مرداد 1399

فیلتر نور گلخانه به کمک پوشش گلخانه

مجموعه نور ورودی به گلخانه برای رشد گیاهان تحت کشت، حاصل جمع نور مستقیم (Direct) و پخش شده(Diffuse) است.

بخشی از نور ورودی به گلخانه بازتاب، بخشی جذب، قسمتی به صورت مستقیم و باقیمانده به صورت پخش شده به گیاهان تحت کشت می رسد. پوشش گلخانه بایستی حداکثر نور مرئی ممکن را به صورت پخش شده به گیاهان برساند. چراکه نور مستقیم باعث ایجاد سایه، سوختن بخش های بالایی گیاهان و رشد نامتوازن اندام گیاهان می شود. به همین منظور در تولید پوشش های گلخانه از افزودنی های پخش کننده نور در فرمولاسیون فیلم تولیدی استفاده می شود.

گروه بعدی پوشش های انتخاب پذیر نور، پوشش های گلخانه ای گرمایی (Thermic greenhouse cover) هستند. در حقیقت بخش زیادی از نور ورودی به گلخانه اشعه فروسرخ (IR) است. این اشعه در فتوسنتز و فرایند رشد گیاهان تاثیری ندارد و تنها حامل انرژی گرمایی به گلخانه است. در طول روز انرژی گرمایی این اشعه توسط خاک و اجزای گلخانه جذب شده و دمای محیط گلخانه را بالا می برد. این پدیده منجر به رشد نامتوازن گیاهان تحت کشت می شود. همچنین در طول شب نیز اشعه IR به راحتی از پوشش گلخانه خارج شده و منجر به پایین آمدن دمای گلخانه می شود. پوشش های حرارتی به کمک افزودنی های فیلتر کننده اشعه IR منجر به کاهش دمای گلخانه در طول روز و افزایش دمای گلخانه در شب نسبت به پوشش های عادی می شوند. کائولین و میکا از جمله مهمترین افزودنی های جاذب اشعه IR مورد استفاده در تولید پوشش های گلخانه هستند.

آخرین گروه افزودنی های مورد استفاده در فیلتر نور ورودی به گلخانه، افزودنی های رنگی هستند. در حقیقت برخی از رنگدانه ها در تولید پوشش های گلخانه ای به کار می روند و به کمک آن ها پوشش های رنگی تولید می شود. این پوشش ها می توانند در رشد برخی از گیاهان خاص مفید باشند و استفاده از آن ها به دلیل کاهش عبور پذیری نور مرئی همیشه سودمند نیست.

تصویر زیر پوشش های گلخانه ای مناسب و حاوی افزودنی های کنترل کننده نور ورودی به گلخانه را در مقایسه با یک پوشش معمولی نشان می دهد.

 

 

 

امتیاز شما به این خبر:
منبع خبر:‌ تعداد مطالعه: 1920

دیدگاه کاربران

عناوین خبری مرتبط

- به حداقل رساندن خطرات ناشی از فاسد بودن سبزیجات

- جستجوی ژن هایی که بیوسنتز لاستیک دارند.