جدول مقایسه تأثیر طیف‌های مختلف نور روی اندام‌های گیاه

  طیف‌های مختلف نور طول موج                                             چگونگی تأثیر روی اندام‌های گیاه  
  مادون قرمز 800-750nm

غیر قابل رؤیت. در رشد گیاه و اعمال بیوشیمیایی تأثیر ندارد ولی جلوگیری از خروج آن از گلخانه با استفاده از پلاستیک‌‌های نگهدارنده اشعه مادون قرمز (IR)، بار حرارتی گلخانه را کاهش خواهد داد.

 

 
  قرمز دور 750-700nm

غیر قابل رؤیت. با وجودی که در فتوسنتز موثر نیست اما برای رشد گیاه، جوانه زدن، غنچه‌دادن و تسریع در پیدایش رنگ میوه ضرورت دارد.

 

 
  قرمز قابل رؤیت 700-600nm

قابل رؤیت. شدیداً به وسیله کلروفیل جذب شده و باعث سبزینه‌سازی می‌گردد.

 

 
  زرد متمایل به سبز 600-500nm

قابل رؤیت. اثر ناچیزی روی سبزینه‌سازی دارد مخصوصاً قسمت سبز نور.

 

 
  آبی متمایل به بنفش 500-400nm

قابل رؤیت. شدیداً به وسیله کلروفیل جذب شده و در سبزینه‌سازی و تشکیل اندام‌های گیاه مؤثر است.

 

 
  ماوراءبنفش 400nm>

غیر قابل رؤیت. برای گیاه زیان‌بخش است. بر روی رشد محصول تأثیر منفی داشته و شدت آن باعث کوتاهی گیاه و کلفت شدن برگ‌ها و حتی نابودی گیاه می‌شود.

 

 

 

        |     1272 |
 
دیدگاه کاربران